فرم تماس

آموزشگاه پارسیان

تلفن:4164-041
تماس ضروری:09361364164

دفترمرکزی:تبریز-خ آزادی جدیری جنوبی ساختمان 17

شعبه1:تبریز-خ امام-سه راهی طالقانی-روبه روی مصلی-طبقه سوم انتشارات اختر

شعبه2:تبریز-خ آزادی-بعد روگذر ابوریحان-طبقه فوقانی دفترخانه 158